سیدمصطفی پیغمبری

سیدمصطفی پیغمبری،

استاد
 • عضو کمیته بازنگری دوره دکتری عمومی دامپزشکی
 • عضو شورای سیاست گذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
 • نماینده وزارت عتف در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و بیماری های پرندگان
شماره تماس : 02161117008
Scopus
 • 418 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
 • 1177 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

 • نماینده وزارت عتف در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران 1399←1401
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1398←1400
 • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم درمانگاهی - گروه تخصصی دامپزشکی وزارت عتف 1398←1400
 • عضو کارگروه تخصصی علوم درمانگاهی - گروه تخصصی دامپزشکی وزارت عتف 1397←1399
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1395←1398
 • عضو کمیته بازنگری دوره دکتری عمومی دامپزشکی 1384←…
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی 1380←1384
 • عضو کمیته بازنگری اساسنامه دانشکده های دامپزشکی 1379←1380

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه Guelph ، میکروبیولوژی و ایمونولوژی

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه Guelph ، میکروبیولوژی

1370 ← 1373

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی