اعضای هیات علمی

مرتضی سلطانی

مرتضی سلطانی،

دانشیار
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی نیمسال اول 92-93
 • معاونت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشکدگان فارابی
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
 • 244 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشکدگان فارابی 1401←…
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←1401
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی 96 1396←1398
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←1398
 • دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1395←1397
 • مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1393←…
 • معاونت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1392←…
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی نیمسال اول 92-93 1392←…
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1392←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی