مظاهر معین الدینی

مظاهر معین الدینی،

دانشیار
  • عضو کمیسیون کیفیت هوا
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 02632223044
Scopus
  • 636 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1044 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.