مظاهر معین الدینی

مظاهر معین الدینی،

دانشیار
  • عضو کمیسیون کیفیت هوا
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / محیط زیست
شماره تماس : 02632223044
Scopus
  • 602 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 990 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • عضو کمیسیون کیفیت هوا 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، محیط زیست

1388 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، محیط زیست

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، محیط زیست

1379 ← 1383

کلمات کلیدی