حسن قاسمی مبتکر

حسن قاسمی مبتکر،

استادیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632801011
Scopus
  • 657 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1225 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عوامل و اجزای توسعه کشاورزی 7109098 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت سامانه های اطلاعاتی 7109449 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی کشاورزی دقیق 7109266 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت فناوری در واحدهای کشاورزی 7109452 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مهندسی پیشرفته 7109457 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
رابطه انسان و ماشین 7109047 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
آشنایی با محیط زیست 7109361 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/09 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی دقیق 7109266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 7109310 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد مهندسی پیشرفته 7109457 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با محیط زیست 7109361 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1