مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
Scopus
  • 1923 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2772 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته در کنترل 1 8101336 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
یادگیری ماشین 8101501 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 84 نامشخص نامشخص 3973
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
یادگیری ماشین 8101501 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1