مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112373
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/11 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان 2101631 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوری های انقلاب 2101086 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های انقلاب 2101086 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه های انقلاب و جنبش های اجتماعی 2101625 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه های انقلاب و جنبش های اجتماعی 2101625 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های بزرگ 2101622 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری های انقلاب 2101086 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان 2101631 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 2101530 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106175 2 06 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تئوری های انقلاب 2101086 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انقلاب اسلامی ایران 2101040 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2