پروفایل

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1367 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی