مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112373
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1367 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی