محمدجواد فتحی

محمدجواد فتحی،

دانشیار
  • نماینده پردیس فارابی در پردیس ارس
  • عضو کمیته کارآفرینی دنشگاه تهران
  • عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده حقوق / پردیس فارابی

پروفایل

  • عضو شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم 1397←1399
  • عضو شورای سیاستگذاری فرهنگی پردیس فارابی 1392←…
  • عضو کمیته کارآفرینی دنشگاه تهران 1389←…
  • نماینده پردیس فارابی در پردیس ارس 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق جزا وجرمشناسی

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، شهید بهشتی ، حقوق جزا وجرمشناسی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی