حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 266 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1333 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال