دانشجویان دکتری

حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی،

دانشیار
  • مسئول آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی گروه خاکشناسی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / خاک‌ شناسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1066 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال