حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی،

دانشیار
  • مسئول آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی گروه خاکشناسی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
صفحه rokhname-alias
Scopus
  • 141 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 804 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال