روح انگیز نادری

روح انگیز نادری،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی و فضای سبز / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 799 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1108 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

… ← 1358

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1379

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1370

کلمات کلیدی