اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

… ← 1358

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1370

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1379

کلمات کلیدی