حسین میرسعیدقاضی

حسین میرسعیدقاضی،

دانشیار
  • رئیس شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
Scopus
  • 602 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 874 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر گروه فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان 1399←1401
  • مدیر گروه فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان 1397←1399
  • رئیس شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس 1395←…
  • رئیس کارخانه شیر پردیس ابوریحان 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاوری-علوم و مهندسی صنایع غذایی

1381 ← 1383

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

1376 ← 1380

کلمات کلیدی