حسین میرسعیدقاضی

حسین میرسعیدقاضی،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
اتاق : -
  • 230 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاوری-علوم و مهندسی صنایع غذایی

1381 ← 1383

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی