محمد میره ای

محمد میره ای،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166417
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 75 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.