محمد میره ای

محمد میره ای،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : 02536166417
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی 1396←1398
  • دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1382 ← 1384

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، جغرافیای شهری

1378 ←

فعالیت های علمی