محمد میره ای

محمد میره ای،

استادیار
  • عضویت در کارگروه نام گذاری تقسیمات استان قم
  • عضو کارگروه فضای سایبر و رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166417
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • عضو کارگروه فضای سایبر و رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران 1399←1401
  • عضویت در کارگروه نام گذاری تقسیمات استان قم 1399←1401
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس فارابی 1396←1398
  • دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1384 ← 1388

B.S ، تربیت معلم تهران ، جغرافیای شهری

1378 ←

فعالیت های علمی