ناصر مجنون حسینی

ناصر مجنون حسینی،

استاد
  • داور داخلی رساله دکتری
  • مدیر قطب علمی حبوبات
  • مدیر قطب علمی حبوبات
  • داوری مقاله
  • مسئول کمیته تخصصی زراعت
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 40 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 259 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.