ناصر مجنون حسینی

ناصر مجنون حسینی،

استاد
 • داور داخلی رساله دکتری
 • مدیر قطب علمی حبوبات
 • مدیر قطب علمی حبوبات
 • داوری مقاله
 • مسئول کمیته تخصصی زراعت
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 40 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 259 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

پروفایل

 • داور خارجی رساله دکتری محمد اوسو 1401←1401
 • مسئول کمیته تخصصی زراعت 1400←1404
 • ارزیابی نشریات علمی 1400←1400
 • داوری پایان نامه و نماینده تحصیلات تکمیلی 1399←1399
 • داوری رساله دکتری رحیم عسکری 1399←1399
 • داوری رساله دکتری اسدی 1399←1399
 • داوری پایان نامه زاقوئی 1399←1399
 • داوری پایان نامه حسین رضا رفیعی 1399←1399
 • داوری پایان نامه فاطمه صابری 1399←1399
 • داوری پایان نامه محمد هادی عبدی 1399←1399
 • داور رساله دکتری شیوا اکبری 1399←1399
 • داوری رساله دکتری عباس هاشمی 1399←1399
 • داور خارجی پایان نامه منیژه داریوش نژاد 1399←1399
 • داور خارجی پایان نامه فرزانه حیدری 1398←1398
 • داور خارجی پایان نامه زهرا کلهر 1398←1398
 • داور خارجی پایان نامه شبنم امیر رضائی 1398←1398
 • داوری رساله 1398←1398
 • داوری مقاله 1398←…
 • مدیر قطب علمی حبوبات 1398←1403
 • مدیر قطب علمی حبوبات 1398←1402
 • نماینده تحصیلات تکمیلی 1397←1397
 • داور داخلی رساله دکتری 1397←1397
 • نماینده تحصیلات تکمیلی 1397←1397
 • داور داخلی رساله دکتری 1397←1397
 • داور ممتحن پایان نامه ارشد 1397←1397
 • داوری فنی نشریه 1397←1397
 • داوری کتاب 1396←1396
 • داور داخلی رساله دکتری 1396←1396
 • داور داخلی رساله دکتری 1396←…
 • داور ممتحن پایان نامه ارشد 1396←1396
 • داور ممتحن پایان نامه ارشد 1396←1396
 • نماینده تحصیلات تکمیلی 1396←1396
 • کمیته ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی 1396←1396
 • داوری رساله خارجی 1396←1396
 • داوری کتاب 1396←1396
 • داوری کتاب 1396←1396
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 1396 1396←1398
 • شرکت در کارگاه آموزشی 1396←1396
 • ارزیابی رسال دکتری خارجی 1396←1396
 • طراحی سوال آزمون ارشد و دکتری 1395←1396
 • داوری مقاله علمی 1395←1395
 • ارزیابی رساله 1395←1395
 • شرکت در کمیته تخصصی 1395←1395
 • ویرایش علمی نشریه فنی 1395←1395
 • داوری مقله پژوهشی 1394←1395
 • داوری مقاله پژوهشی 1394←1394
 • عضو هیات تحریریه- مجله گیاه زراعی و تنش های محیطی 1393←1395
 • عضو هیات تحریریه- مجله علوم گیاهان زراعی ایران 1391←1394
 • عضو هیات تحریریه- مجله دانش کشاورزی پایدار 1389←1395
 • عضو هیات تحریریه- مجله پژوهش حبوبات ایران 1389←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ردینگ ، دکتری اگرونومی

1373 ← 1377

M.S ، کشاورزی پنجاب ، اگرونومی

1361 ← 1363

B.S ، کشاورزی آندراپرادش ، مهندسی کشاورزی

1358 ← 1361

کارشناسی ، شاورزی آندراپرادش ، زراعت و اصلاح نباتات

1358 ← 1361

کلمات کلیدی