سید حامد موسوی

سید حامد موسوی،

استادیار
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی
 • سرپرست آزمایشگاه آموزشی عملیات واحد
 • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی و نانوفناوری
 • دبیر شورای فرهنگی دانشکده فنی کاسپین
 • معاون اجرایی پردیس بین‌المللی کاسپین
دانشکدگان فنی / دانشکده فنی کاسپین
Scopus
 • 81 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
 • 1156 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

 • معاون اجرایی پردیس بین‌المللی کاسپین 1402←…
 • دبیر شورای فرهنگی دانشکده فنی کاسپین 1400←1402
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی و نانوفناوری 1400←1402
 • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین 1400←1403
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1399←1401
 • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی 1399←1400
 • سرپرست آزمایشگاه آموزشی عملیات واحد 1398←1402
 • سرپرست آزمایشگاه آموزشی مکانیک سیالات 1398←1400
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی و نانوفناوری 1398←1400
 • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی 1397←1399
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی 1396←…
 • سرپرست آزمایشگاه آموزشی مکانیک سیالات 1396←1398
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1395←1397
 • استاد راهنمای دانشجویان دانشکده فنی کاسپین 1395←1399
 • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی 1394←1397
 • رئیس شعبه دانشکده های فنی کاسپین و فومن مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 1392←1394
 • مسئول امور بین الملل دانشکده فنی کاسپین 1392←1394
 • سرپرست آزمایشگاه آموزشی مکانیک سیالات 1392←1394
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده های فنی کاسپین و فومن 1391←1393
 • رئیس شعبه دانشکده های فنی کاسپین و فومن مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 1391←1393
 • معاون علمی دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه لیدز-انگلستان ، محقق مدعو

1388 ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی-فرایندها

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه مازندران ، مهندسی شیمی

1376 ← 1380

کلمات کلیدی