محمد حسین کریمی جعفری

محمد حسین کریمی جعفری،

استادیار
  • عضو هیات مدیره انجمن بیوانفورماتیک ایران
  • معاون اجرایی و دانشجویی
  • بازرس اصلی انجمن بیوانفورماتیک ایران
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 152 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • بازرس اصلی انجمن بیوانفورماتیک ایران 1397←…
  • معاون اجرایی و دانشجویی 1395←…
  • عضو هیات مدیره انجمن بیوانفورماتیک ایران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی