محمود گودرزی

محمود گودرزی،

استاد
  • سرپرست کمیته کشتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت پیشرفته در ورزش 4501951 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
اصول و مبانی مدیریت 4501807 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
اصول و مبانی مدیریت 4501807 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
اصول و مبانی مدیریت 4501807 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت منابع انسانی در ورزش 4501956 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
اخلاق در ورزش 4501714 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی مدیریت 4501807 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
اصول و مبانی مدیریت 4501807 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت مالی و اداری در ورزش 4501841 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی در ورزش 4501956 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت پروژه در ورزش 4501955 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی در ورزش 4501956 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار در رویدادهای ورزشی 4501838 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
مدیریت پروژه در ورزش 4501955 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت مالی و اداری در ورزش 4501841 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/06 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی در ورزش 4501956 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستم های اطلاعاتی مدیران سازمان های ورزش 4501952 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت پروژه در ورزش 4501955 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مطالعه هدایت شده 4501181 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1