مهدی جنوبی

مهدی جنوبی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 3267 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 4511 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.