سیدمهدی هاشمی شاهدانی

سیدمهدی هاشمی شاهدانی،

دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 873 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1244 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.