میثم شفیعی رودپشتی

میثم شفیعی رودپشتی،

استادیار
  • عضویت پیوسته در انجمن مدیریت راهبردی ایران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • عضویت پیوسته در انجمن مدیریت راهبردی ایران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، بازاریابی بین الملل

1388 ←

فعالیت های علمی