میثم شفیعی رودپشتی

میثم شفیعی رودپشتی،

دانشیار
  • مشاور پژوهشگاه دانشگاه تهران در شهرستان خواف
  • ریاست مرکز خدمات تخصصی دانشکدگان فارابی
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 55 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • پروژه یابی ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1399←1399
  • عضویت پیوسته در انجمن مدیریت راهبردی ایران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، بازاریابی بین الملل

1388 ←

فعالیت های علمی