یداله احمدی ملایری

یداله احمدی ملایری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دمشق ، ادبیات عربی

1384 ← 1388

فعالیت های علمی