یداله احمدی ملایری

یداله احمدی ملایری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
الهیات
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دمشق ، ادبیات عربی

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ادبیات عربی

1381 ← 1383

فعالیت های علمی