محمدجلال عباسی شوازی

محمدجلال عباسی شوازی،

استاد
  • عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران
  • بازرس هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران
  • عضو شورای پژوهشی مرکز آمار ایران
  • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
  • کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188529121; 02161117856
Scopus
  • 792 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 4065 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.