محمدجلال عباسی شوازی

محمدجلال عباسی شوازی،

استاد
  • عضو گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
  • عضو شورای پژوهشی مرکز آمار ایران
  • کارگروهبررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی
  • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188529121; 02161117856
Scopus
  • 682 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 3651 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باروری 3105088 2 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
پویایی شناسی جمعیت ایران 3105107 2 15 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 3104061 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (15:30 - 17:00) ترم اول 1399
سمینار تحقیقات جمعیت شناسی 3105019 3 15 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/07 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
باروری 3105088 2 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
پویایی شناسی جمعیت ایران 3105107 2 15 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
باروری 3105088 2 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
پویایی شناسی جمعیت ایران 3105107 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دیدگاه ها و سیاست های جمعیتی معاصر 3105114 2 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جمعیت شناسی 3102175 2 61 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار تحقیقات جمعیت شناسی 3105019 3 15 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
باروری 3105088 2 05 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پویایی شناسی جمعیت ایران 3105107 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 3104061 2 51 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/27 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1396
دیدگاه ها و سیاست های جمعیتی معاصر 3105114 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی جمعیت شناسی 3102175 2 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1