مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی،

دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی ومشاوره
شماره تماس : 61117405
اتاق : -
Scopus
  • 209 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1404 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.