کرامت اله رضائی تیره شبانکاره

کرامت اله رضائی تیره شبانکاره،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 3376 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 5433 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آلبرتا ، علوم صنایع غرائی

1374 ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران ، شیمی

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، شیمی کاربردی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی