مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 61113540
اتاق : 409
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 248 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.