ابوالفضل خسروی

ابوالفضل خسروی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی 1393 1396←1397
  • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی ورودی 1394 1396←1397
  • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی 1395←1396
  • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی