دانشجویان دکتری

مجید خیاط خلقی

مجید خیاط خلقی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه آبیاری‌ وآبادانی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.