محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده،

استادیار
  • عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد
  • مسئول رشته مطالعات معماری ایران
  • عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
  • مسئول رشته های مرمت ابنیه و بافت
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌
شماره تماس : -
اتاق : 320
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.