محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده،

استادیار
  • ، عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد
  • ، مسئول رشته مطالعات معماری ایران
  • ، عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌
شماره تماس : -
اتاق : 320

پروفایل

  • ، عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی خوارزمی 1397←1397
  • ، عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی 1396←1397
  • ، عضو کمیته برگزاری آزمون کتبی داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی پردیس هنرهای زیبا 1396←1396
  • ، عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 1393←…
  • ، مسئول رشته مطالعات معماری ایران 1393←…
  • ، عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد 1393←…
  • ، عضو اصلی کمیته ارزیابی درونی گروه مرمت ( کارشناسی ارشد) 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی