کمال باغجری

کمال باغجری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه شفاهی فارسی به عربی 2203384 2 44 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
نقد و مکتب های ادبی 2204265 2 43 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
ادبیات داستانی 2204178 2 76 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه 1 2204186 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه 3 2204188 2 41 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
نقد ادبی 2204145 2 45 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
آوا شناسی زبان عربی 2204237 1 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
ترجمه شفاهی عربی به فارسی 2203385 2 46 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
نقد و مکتب های ادبی 2204265 2 43 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم دوم 1401
نقد و مکتب های ادبی 2204265 2 76 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
نقد ادبی 2204049 2 41 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2204196 2 41 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
ترجمه شفاهی فارسی به عربی 2203384 2 44 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
نگارش فارسی 2203380 2 44 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
گفت و شنود 3 2204191 2 41 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
آوا شناسی زبان عربی 2204237 1 41 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی 2204266 2 17 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی 2204266 2 43 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
فن ترجمه 2204066 2 41 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
شاهکارهای ادبی جهان 2204280 2 17 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2