کمال باغجری

کمال باغجری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه شفاهی عربی به فارسی 2203385 2 44 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
گفت و شنود 2 2204190 2 41 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه 2 2204187 2 41 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نقد ادبی 2204049 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2204196 2 41 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شاهکارهای ادبی جهان 2204280 2 17 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تعریب متون حقوقی و اداری 2203382 2 44 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نگارش فارسی 2203380 2 44 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نقد و مکتب های ادبی 2204265 2 17 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
نقد ادبی 2204145 2 45 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آوا شناسی زبان عربی 2204237 1 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
ترجمه از فارسی به عربی 2204193 2 41 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
فن ترجمه 2204066 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نگارش فارسی 2203380 2 44 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
ترجمه شفاهی عربی به فارسی 2203385 2 44 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1