کمال باغجری

کمال باغجری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1388 ← 1392

کلمات کلیدی