کمال باغجری

کمال باغجری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی