کمال باغجری

کمال باغجری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1388 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عربی

1386 ←

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، زبان و ادبیات عربی

1382 ← 1388

کلمات کلیدی