محمد کارآموز

محمد کارآموز،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 4067 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 6939 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال