محمد کارآموز

محمد کارآموز،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 3944 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 6602 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال