جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل،(بازنشسته)

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مایکروویو-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : +982182084208
اتاق : 2-705
Scopus
  • 1201 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1783 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.