جعفر مساح

جعفر مساح،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1381 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، ماشینهای کشاورزی

1366 ← 1370

فعالیت های علمی