اعضای هیات علمی

جهانگیر یدالهی فارسی

جهانگیر یدالهی فارسی،

دانشیار
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش
 • رییس دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
Scopus
 • 96 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 873 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

طرح های کاربردی