جواد فرهودی

جواد فرهودی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 255 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.