جواد فرهودی

جواد فرهودی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 302 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.