جواد فیض

جواد فیض

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
Scopus
  • 7887 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 11069 ارجاعات
  • 57 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.