جواد فیض

جواد فیض،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
Scopus
  • 7460 ارجاعات
  • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 10696 ارجاعات
  • 56 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.