جعفر عبادی

جعفر عبادی،(بازنشسته)

دانشیار
  • سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118082
Google Scholar
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401039 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/07 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 4401324 3 23 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اقتصاد خرد 4402002 4 24 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 2 4401409 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد پیشرفته 2 4401468 2 20 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 4401233 3 25 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 1 4401043 4 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 4401233 3 21 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1