جعفر عبادی

جعفر عبادی،(بازنشسته)

دانشیار
  • سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118082
Google Scholar
  • 34 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کالیفرنیا ، اقتصاد

1387 ← 1387

فعالیت های علمی