جواد بذرافشان

جواد بذرافشان،

دانشیار
  • عضو مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  • عضو کارگروه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 292 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 720 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

  • عضو کارگروه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 1398←1401
  • عضو مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1397←1401
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1396←1398
  • معاون مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1378 ← 1381

فعالیت های علمی