دانشجویان دکتری

جواد بذرافشان

جواد بذرافشان،

دانشیار
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه آبیاری و آبادانی
 • عضو اتاق فکر آب فرهنگستان علوم
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه آبیاری‌ وآبادانی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
 • 392 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 922 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو اتاق فکر آب فرهنگستان علوم 1401←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه آبیاری و آبادانی 1400←1402
 • عضو مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1397←1401
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • معاون مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 1394←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1378 ← 1381

کلمات کلیدی