جواد بذرافشان

جواد بذرافشان

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 485 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1119 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه شهرکرد ، مهندسی تولیدات گیاهی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، هواشناسی کشاورزی

1378 ← 1381

کلمات کلیدی