عبدالرحیم جواهریان

عبدالرحیم جواهریان،(بازنشسته)

استاد
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک‌ زمین‌
Scopus
  • 390 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پایان نامه ها و رساله ها