پروفایل

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1400←1402
 • رئیس آزمایشگاه فیزیک سنگ 1399←1401
 • رئیس آزمایشگاه فیزیک سنگ 1397←1399
 • مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397 1397←1397
 • رییس موسسه ژئوفیزیک 1397←1400
 • رئیس آزمایشگاه فیزیک سنگ 1395←1397
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم هیات ممیزه دانشگاه 1394←1396
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری هیات ممیزه دانشگاه 1394←1396
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
 • رئیس موسسه ژئوفیزیک 1394←1397
 • رئیس آزمایشگاه فیزیک سنگ 1393←1395
 • مدیر گروه آموزشی فیزیک زمین 1393←1394
 • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امپریال کالج ، ژئوفیزیک کاربردی

1371 ← 1374

M.S ، تهران ، ژئوفیزیک

1365 ← 1369

کارشناسی ، کاشان ، فیزیک

1358 ← 1363

کلمات کلیدی