علی جعفری

علی جعفری،

استاد
 • رئیس اداره خدمات پژوهشی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
 • معاون آموزشی و پژوهشی کمیسیون کشاورزی
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • رئیس کمیسیون هیئت امنا دانشکده محیط زیست
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه ماشینهای‌ کشاورزی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632717229
Scopus
 • 1719 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 9387 ارجاعات
 • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • رئیس کمیسیون هیئت امنا دانشکده محیط زیست 1397←…
 • عضو کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه 1391←…
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 1389←…
 • معاون آموزشی و پژوهشی کمیسیون کشاورزی 1389←…
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی 1389←…
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی 1388←…
 • رئیس اداره خدمات پژوهشی 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1375 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، مکانیک ماشین های کشاورزی

1372 ←

دوره دوم سطح - کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ماشین های کشاورزی

1368 ←

فعالیت های علمی