نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی بالینی 1 7508502 3 08 هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7508543 2 08 | هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7508320 2 08 | هرهفته (14:00 - 15:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه مرکز تشخیص 3 7508513 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی کاربردی 7501064 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1 7501129 1 01 نامشخص - ترم اول 1402
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 2 7501222 1 01 نامشخص - ترم اول 1402
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 3 7501223 1 01 نامشخص - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7501123 4 03 | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7501123 4 02 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7501123 4 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
کلینیکال پاتولوژی 7514005 2 14 هرهفته (11:00 - 13:00) | هرهفته (11:00 - 13:00) - ترم اول 1402
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1 7501129 1 01 نامشخص - ترم تابستان 1401
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 2 7501222 1 01 نامشخص - ترم تابستان 1401
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 3 7501223 1 01 نامشخص - ترم تابستان 1401
آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 7508512 2 08 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
هماتولوژی 2 7508501 3 08 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1 7501129 1 02 نامشخص - ترم دوم 1401
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1 7501129 1 04 نامشخص - ترم دوم 1401
کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1 7501129 1 03 نامشخص - ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3