حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی،

مربی
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

افتخارات