حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی،

مربی
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
معماری
Google Scholar
  • 17 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، سیدنی ، معماری

1378 ←

کلمات کلیدی