علیرضا حسینی

علیرضا حسینی،

استادیار
 • سرپرست تیم ریاضی دانشکده
 • نماینده آموزشی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 95 رشته ریاضی کاربردی
 • طراحی سوال کتبی آزمون جامع دکتری و ممتحن آزمون شفاهی دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی
 • عضو هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 97-98 رشته ریاضیات و کاربردها
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 99-98 رشته ریاضی کاربردی
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • استاد راهنمای فرهنگی دانشجویان کارشناسی ریاضیات و کاربردها ورودی 1398
 • عضو هیات ممتحنه آزمون جامع دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی و طراح سوال کتبی
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 00-99 رشته ریاضی کاربردی
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
 • 65 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

پروفایل

 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1399←…
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 00-99 رشته ریاضی کاربردی 1399←…
 • عضو هیات ممتحنه آزمون جامع دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی و طراح سوال کتبی 1398←…
 • استاد راهنمای فرهنگی دانشجویان کارشناسی ریاضیات و کاربردها ورودی 1398 1398←…
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1398←…
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 99-98 رشته ریاضی کاربردی 1398←…
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی 97-98 رشته ریاضیات و کاربردها 1398←…
 • عضو هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال 1397←…
 • طراحی سوال کتبی آزمون جامع دکتری و ممتحن آزمون شفاهی دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی 1396←…
 • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال 95 رشته ریاضی کاربردی 1395←…
 • نماینده آموزشی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، ریاضی

1387 ← 1391

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، ریاضی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، ریاضی کاربردی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی